Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Login:
Heslo:

Stanovy

Stanovy spolku Motorfans, z.s.


vydané v souladu s ustanovením § 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále také jen „stanovy“)


Čl. 1
Název a sídlo


Název spolku: Motorfans, z.s.
Sídlo spolku: V. Nováka 1716/4, České Budějovice 7, 370 07 České Budějovice


Čl. 2
Hlavní účel


1. Hlavním účelem spolku Motorfans, z.s. (dále také jen „spolek“, případně „Motorfans“) je nepolitické, neziskové sdružování členů spolku za účelem podpory, propagace a fandění dospělému a mládežnickému hokeji v Českých Budějovicích (dále také jen „Hokej v ČB“). Spolek je též oprávněn pořádat sportovní a společenské akce.
2. Pro zajištění výše uvedené činnosti je spolek oprávněn přijímat sponzorské dary apod.


Čl. 3
Členství


1. Členství ve spolku je dobrovolné a vzniká zapsáním do seznamu členů.
2. Členy mohou být fyzické osoby bez rozdílu věku, pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, které souhlasí s cílem a posláním spolku a chtějí se aktivně podílet na jeho realizaci a zaváží se dodržovat stanovy spolku. V případě člena mladšího 18 let, je pro vznik členství nutný předchozí písemný souhlas jeho zákonného zástupce.
3. Členem spolku může být i právnická osoba. Právnickou osobu ve spolku zastupuje její statutární orgán.
4. Členství ve spolku se váže pouze na osobu člena a nepřechází na jejího právního nástupce.
5. O vzniku členství rozhoduje představenstvo spolku na základě písemné přihlášky.
6. Členství zaniká:
a) dobrovolným vystoupením na základě písemného oznámení o ukončení členství představenstvu,
b) nezaplacením členského příspěvku, a to ani po výzvě představenstva a poskytnutí přiměřené dodatečné lhůty,
c) vyloučením člena představenstvem – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena, a to z kteréhokoliv z následujících důvodů:
 pokud svým jednáním závažně porušil zásady slušného chování vůči Hokeji v ČB,
Stanovy spolku Motorfans, z.s.
 pokud záměrně poškozuje hmotné statky spolku, jiného člena spolku nebo Hokeje v ČB,
 pokud záměrně porušuje povinnosti člena spolku, nebo poškozuje jeho dobré jméno,
d) úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby,
e) zánikem spolku.
7. Každý člen spolku má při zániku členství právo na soudní ochranu dle ust. § 242 zák. č.89/2012 Sb, občanského zákoníku.


Čl. 4
Práva a povinnosti členů


1. Každý člen má právo:
a) účastnit se v plné míře činnosti spolku,
b) účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy a tím se tak podílet na chodu spolku,
c) být informován o akcích a činnosti spolku,
d) zúčastnit se akcí pořádaných spolkem za podmínek jím stanovených,
e) volit do všech orgánů spolku, svobodně se vyjadřovat při volbě členů orgánů spolku. Být volen má právo každý člen, který dovršil věk 18 let.
f) obracet se na kterýkoli orgán spolku s dotazy, připomínkami a stížnostmi, podávat návrhy na zlepšení práce spolku,
g) na požádání nahlédnout do údajů o hospodaření spolku,
h) podle svých schopností a možností přispívat k činnosti spolku a pracovat pro jeho rozvoj.
2. Každý člen má povinnost:
a) dodržovat stanovy spolku i usnesení valné hromady, jakož i další vnitřní normy spolku,
b) zaplatit členský příspěvek ve výši a splatnosti stanovené rozhodnutím představenstva, které bude zveřejněno na webových stránkách spolku. Již zaplacený členský příspěvek není vratný ani v případě zániku členství ve spolku.
c) pro vedení evidence členů sdělit představenstvu své osobní údaje včetně rodného čísla a oznamovat mu jejich případné změny,
d) aktivně se podílet podle svých možností na plnění cílů spolku,
e) svědomitě a řádně vykonávat svěřené funkce v orgánech spolku,
f) ctít zásady slušného chování a dbát o dobré jméno spolku.


Čl. 5
Organizace spolku


1. Orgány spolku jsou:
a) valná hromada,
b) představenstvo.
Orgány spolku, jejich název, členství v nich a působnost s nimi související je možné měnit stanovami.
2. Statutárním orgánem je kolektivní orgán, tj. představenstvo.
Stanovy spolku Motorfans, z.s.


Čl. 6
Valná hromada


1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Je tvořena všemi členy spolku, kteří na ní vykonávají své rovné hlasovací právo.
2. Valná hromada je svolávána nejméně 1x ročně představenstvem spolku, a to na základě písemné pozvánky zaslané každému členovi spolku prostřednictvím elektronické pošty (např. e-mail), případně sociální sítě (např. facebook) a uveřejněné na webových stránkách spolku minimálně 15 dnů před jejím konáním. Pozvánka musí obsahovat: místo a čas konání valné hromady a její program.
3. Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě bezprostředně po jejím konání. Zápis se spolu s prezenční listinou a seznamem případných plných mocí uchová v archivu spolku. Každý člen má právo na požádání obdržet od představenstva kopii zápisu z jednání valné hromady, a to do 60 dnů od jejího konání.
4. Na valné hromadě má každý člen spolku jeden hlas. Každý člen spolku může být zastoupen na základě písemné plné moci svým zástupcem. Jeden zástupce může na valné hromadě zastupovat maximálně 3 členy spolku.
5. Do působnosti valné hromady patří:
a) schvalování stanov spolku a jejich změn,
b) schvalování výsledků hospodaření spolku, hodnocení činnosti orgánů spolku,
c) schvalování rozpočtu spolku,
d) rozhodování o věcech s plněním nad 70.000,- Kč,
e) volba a odvolání členů představenstva,
f) rozhodování o zrušení spolku,
g) určení hlavního zaměření spolku,
h) další otázky, které si vyhradí.
6. Valná hromada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Schopnost usnášení se je možné upravit stanovami.
7. V případě, že valná hromada svolaná dle čl. 6 odst. 2 Stanov není usnášeníschopná, řídí se svolání náhradní valné hromady v plném rozsahu ust. § 257 občanského zákoníku. Náhradní valná hromada bude svolána způsobem dle ust. čl. 6 odst. 2 Stanov.


Čl. 7
Představenstvo


1. Představenstvo je statutárním orgánem spolku, který řídí činnost spolku a jedná jeho jménem. Je povinno zabezpečit chod spolku ve všech jeho činnostech v souladu se stanovami a usneseními valné hromady.
2. Představenstvo se skládá 5 členů volených valnou hromadou spolku. Členem představenstva může být každý člen spolku, který dosáhl věku 21 let a je bezúhonný.
Stanovy spolku Motorfans, z.s.
3. Klesne-li počet členů představenstva na 4 členy, je představenstvo oprávněno kooptovat nového člena představenstva, a to na mimořádné schůzi představenstva. Nový člen musí být schválen většinou všech členů představenstva. Nebude-li nový člen představenstva kooptován, případně, klesne-li počet členů představenstva pod 4, musí být svolána neprodleně mimořádná valná hromada spolku, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala za účelem dovolby představenstva v souladu se stanovami.
4. Představenstvo rozhoduje ve věcech, o kterých nerozhoduje valná hromada a přísluší mu zejména:
a) svolávat valnou hromadu,
b) vykonávat usnesení valné hromady,
c) předkládat valné hromadě návrh rozpočtu,
d) rozhodovat o věcech s plněním od 20.000,- Kč do 70.000,- Kč,
e) nakládat s účtem spolku,
f) rozhodovat o struktuře hlavních aktivit spolku,
g) rozhodovat o přijímání a vyloučení člena,
h) vést seznam členů spolku, který je neveřejný,
i) volí předsedu a dva místopředsedy spolku z členů představenstva.
5. Představenstvo je voleno na období 3 let. Opětovná volba členů představenstva je možná.
6. Zasedání představenstva svolává a řídí předseda spolku. Zasedání se koná nejméně dvakrát do roka.
7. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí rozhodnutí je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech přítomných členů představenstva. Hlasovací právo členů představenstva je rovné. V případě rovnosti hlasů rozhoduje předseda spolku.
8. Představenstvo je povinno vždy do 31.8. následujícího roku vypracovat výroční zprávu. Tato zpráva bude založena do sbírky listin příslušného rejstříkového soudu.


Čl. 8
Předseda


1. Předseda spolku zastupuje spolek navenek a je oprávněn za spolek jednat v souladu se stanovami spolku a usneseními valné hromady a představenstva. V době jeho nepřítomnosti jej zastupuje ve všech věcech místopředseda.
2. Předseda spolku je povinen svolat schůzi představenstva, požádá-li jej o to nejméně třetina členů představenstva.


Čl. 9
Hospodaření spolku


1. Majetek spolku je tvořen hmotnými a finančními prostředky spolku.
2. Finanční prostředky spolku jsou tvořeny:
a) členskými příspěvky,
b) výnosy z pořádaných akcí spolku,
Stanovy spolku Motorfans, z.s.
c) výnosy z prodeje propagačních předmětů spolku,
d) výnosy z prodeje permanentních vstupenek členům spolku,
e) dary a příspěvky od tuzemských i zahraničních fyzických a právnických osob, včetně veřejných institucí.
3. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.
4. S finančními prostředky spolek hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem spolku a s platnými právními předpisy. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích spolku.
5. O použití prostředků spolku rozhoduje představenstvo spolku.
6. Každý z členů představenstva je oprávněn disponovat s prostředky na účtu spolku samostatně. O každém pohybu na účtu provede člen představenstva zápis, který předloží představenstvu.
7. Představenstvo spolku je povinno zabezpečit řádné vedení hospodaření a účetnictví v souladu s platnou právní úpravou a sestavovat účetní uzávěrku po uplynutí kalendářního roku ve smyslu zák. o účetnictví.


Čl. 10
Závěrečná ustanovení


1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí valné hromady, pokud počet členů klesne pod 5 členů, nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
2. Tyto stanovy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, z nichž jeden bude zaslán rejstříkovému soudu a jeden bude uložen v archivu spolku.
Za správnost vyhotovení: _________________________, předseda spolku